Binnenkort zal Odebrecht (Straco) de site Morkhoven te Deurne een nieuwe bestemming geven. Het binnengebied van 1,3 hectare krijgt een nieuwe invulling.

Er komt een woonproject in het groen met een publiek toegankelijk park en een doorsteek voor voetgangers en fietsers.

De nieuwe site zal niet alleen een aangename plek zijn om te wonen, maar wordt ook een fijne plek voor de buurt. De komst van dit project zal met zijn groen park, doorwaadbaarheid en kwalitatieve architectuur, een meerwaarde zijn voor de omgeving.

Benieuwd hoe dit project vorm zal krijgen? 

Schrijf je hieronder in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Update 8/11/2023:

Naar aanleiding van de informatie en feedback die we bekomen hebben van buurtbewoners tijdens de infomarkt, hebben wij onze plannen en vergunningsaanvraag geoptimaliseerd en ingediend. Deze werd volledig en ontvankelijk verklaard op 07/11/2023.

Wij hebben hieronder een oplijsting gemaakt van de meest voorkomende vragen. Als u nog met vragen zit of verdere verduidelijking nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via morkhoven@odebrecht.be

We staan klaar om u te helpen en uw vragen te beantwoorden. We kijken alvast uit naar de realisatie en positieve reacties van het project.

Partners:
Landschapsarchitect: Buro Groen
Architect: HUB
Ontwikkelaar: Odebrecht (Straco)

Halve hectare Publiek Groenpark

Duurzaam en ecologische nieuwbouw

Doorwaadbaar voor fietsers en voetgangers

Veelgestelde vragen (Q&A)

Algemeen
Wat gebeurt er met Fedasil?

Het huurcontract van Fedasil verloopt midden 2024. Daarna hebben ze 6 maanden de tijd om te verhuizen. Uiterlijk eind december 2024 zal Fedasil dus vertrekken uit de gebouwen.  

Werd er rekening gehouden met inkijk?

De inplanting van de gebouwen werd zo gekozen om ervoor te zorgen dat er genoeg buffer voorzien werd met de bestaande gebouwen. De bestaande groenzone/struiklaag ter hoogte van de achtertuinen Ergo-de Waellaan wordt zo veel als mogelijk behouden en versterkt tot een massieve struikengordel als buffer.

De 45°-regel werd in het binnengebied correct toegepast, wat betekent dat de nieuwe gebouwen minstens even ver verwijderd zijn van de perceelsgrenzen, als ze hoog zijn.

Tot slot werd de indeling van de appartementen zo gekozen, dat de leefruimtes ingepland zijn richting het binnengebied. Op onderstaande afbeelding werden alle nachtgedeeltes (slaapkamers) aangeduid.

 

Hoeveel bouwlagen zullen de gebouwen tellen aan de Herentalsebaan? Hoe zal dit verschillen met de bestaande bebouwing?

In 2020 keurde stad Antwerpen en de COD (Commissie Openbaar Domein) een stadsontwerp goed dat de inplanting en de bouwhoogtes op de site vastlegt. De hoogte van de nieuwbouw is gebaseerd op de huidige gebouwen in de Herentalsebaan en de directe omgeving van de site. 

Het project volgt de randvoorwaarden uit het Stadsontwerp. Het aantal bouwlagen varieert van 2 tot 6, met een hoogteaccent aan de Herentalsebaan tot maximum 8 bouwlagen. Ter hoogte van de Herentalsebaan volgt de bebouwing de bestaande bouwhoogte. Aan weerszijden van de centrale doorsteek (Herentalsebaan naar Ergo De-Waellaan) zal er optimaal gebruik gemaakt worden van de ruimte voor bebouwing, om op die manier meer ruimte te laten langs de kant van de Ergo de Waellaan waar het park voorzien wordt. De hogere densiteit bevindt zich centraal op de site en zal dus ver verwijderd zijn van alle perceelsgrenzen.  

Rondom het park in het binnengebied wordt zal de nieuwbouw 3 volwaardige bouwlagen tellen én een teruggetrokken verdiep. 

Wanneer beginnen de werken? Zullen die veel hinder veroorzaken? Worden er daarvoor maatregelen voorzien?

De werken worden aansluitend uitgevoerd. In de zomer van 2024 starten de bouwwerken aan de Herentalsebaan. Dat zal ongeveer 2,5 jaar duren. 

Begin 2025 starten de werkzaamheden aan de kant van de Ergo-de Waellaan dewelke ongeveer 2 jaar in beslag zullen nemen. 

Als alles goed verloopt zullen de werken afgerond zijn in het voorjaar van 2027. 

De aannemer werkt met de stad, de politie en de buurt een minder hinderplan uit. 

Het werfverkeer zal zoveel mogelijk via de Herentalsebaan verlopen. Eenmaal fase 1 is afgerond, zal er beperkt bouwverkeer plaatsvinden via de Ergo-De Waellaan. 

Mobiliteit
Wat met de parkeerdruk? Hoeveel parkeerplaatsen worden er voorzien? Hoeveel auto’s zullen er ongeveer bijkomen?

Alle toekomstige bewoners van de site zullen ondergronds kunnen parkeren. Hiervoor zijn er 200 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien. De inrit tot de ondergrondse parkeergarage is gelegen aan de Herentalsebaan. 

 

Hoeveel extra verkeer zal dit project veroorzaken? Zal dat leiden tot overlast voor de buurt? Is er een mobiliteitsstudie uitgevoerd?

De site heeft een mobiscore van 9,5/10. Dat betekent dat alle stadsvoorzieningen gemakkelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Volgens de mobiliteitsstudie zal het project geen negatief effect hebben op de bestaande verkeersdrukte. Daarnaast is de Herentalsebaan een verkeersader met voldoende capaciteit om met dit project op aan te takken. 

De Herentalsebaan is al vrij druk met de ontsluitingspunten naar de verschillende winkels. Zal jullie project een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid in de buurt?

We hebben de in- en uitrit van de ondergrondse parking zo ver mogelijk van het kruispunt geplaatst om de verkeersveiligheid te waarborgen. 

Krijgt de buurt de mogelijkheid om te parkeren op de site?

Buurtbewoners krijgen de mogelijkheid om een parkeerplaats te kopen. 

Als u gecontacteerd wilt worden voor de aankoop van een parkeerplaats kan u via dit contactformulier uw gegevens achterlaten.   

Hoeveel fietsenstallingen worden er voorzien?

Er zijn 5 fietsstallingen die samen plaats bieden aan 466 gewone fietsen en 49 bakfietsen. 

Wat met het vuilnis?

Er zijn 6 vuilnislokalen met containers voorzien. De containers worden wekelijks geledigd door de vuildienst. 

 

Hoe worden pakjes opgehaald of geleverd?

Er zijn in de onmiddellijke omgeving meerdere postpunten aanwezig (<100m) waar pakjes opgehaald of geleverd kunnen worden. Op de site wordt geen pakjesservice voorzien. 

Buurtpark
Hoe zal het park eruit zien?

Hieronder vind je het algemeen ontwerpplan.
Indien je graag meer in detail wilt ontdekken hoe het park eruit zal zien, met de verschillende beplantingsconcepten en een inventaris van het nieuw aan te planten groen, download dan hier het beplantingsconcept.

We geven hieronder een indicatief sfeerbeeld:

Zullen er vuilbakken voorzien worden in het buurtpark? Wie leegt deze?

Er zijn 2 vuilbakken in het park. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park en voor het ledigen van de vuilbakken. 

Hoe vermijden jullie dat het buurtpark een aantrekkingspool wordt voor hangjongeren en andere ongewenste gasten?

Het park bestaat uit één centrale grote groenzone waar de appartementen op uitkijken, dit zorgt voor een hoge graad van sociale controle. Daarnaast hebben we in het ontwerp rekening gehouden om geen ”verborgen hoekjes’ te voorzien. Het park en de doorsteek voor voetgangers en fietsers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stad Antwerpen. Bij overlast of misbruik kan de ordehandhaving ingeschakeld worden.

Het park wordt verlicht met lantaarnpalen conform onderstaand verlichtingsplan en zal mee aangesloten worden op het stadsnet.

 

Wordt het park ’s avonds afgesloten?

Het buurtpark is openbaar domein en valt onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de stad Antwerpen. Het park zal niet worden afgesloten. In geval van overlast kan de politie echter ingrijpen 

Alle private delen (tuinen, fietsbergingen, …) zijn permanent afgesloten van het publiek toegankelijke buurtpark. 

Hoe autoluw is het buurtpark? Kunnen bewoners erdoor rijden om te laden en te lossen?

Op de site is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Alle personenwagens rijden via de Herentalsebaan rechtstreeks de ondergrondse parking in. De site is wel toegankelijk voor vuilniswagens, hulpdiensten en verhuiswagens. 

Duurzaamheid/ water
Wat gebeurt er met het bestaande gebouw? Voorzien jullie een duurzame afbraak?

Het bestaande gebouw zal afgebroken worden om plaats te maken voor het buurtpark. We stellen een partij aan (bv. Rotor) om de bruikbare materialen te demonteren voor de start van de sloop zodat die kunnen aangeboden worden op de hergebruikmarkt.   

Hoe wordt er omgegaan met droogte?

Er is momenteel veel verharding op de site aanwezig waardoor regenwater rechtstreeks afgevoerd wordt naar de riolering. Het project voorziet in een vermindering van de totale verharde oppervlakte en in een klimaatbestendige groenzone. Al het regenwater afkomstig van de daken wordt opgevangen in één grote regenwaterput (374.000l) en maximaal hergebruikt. Het dak boven de ondergrondse parking is opgebouwd uit een grote waterbufferende laag om de beplanting steeds van voldoende water te voorzien. De groenzone werd ontworpen om zowel langere periodes van droogte als natte periodes te overleven. Hiertoe werden nauwgezet verschillende types beplanting uitgekozen.  

 

Hoeveel verharding is er vandaag? Hoeveel zal er zijn in de toekomst?

Het terrein bedraagt  13.503 m². Vandaag is er 6.916 m² verhard. Het nieuwe project zal nog 6.630 m² aan verharding kennen. De site zal dus voor een deel onthard worden.

Voorzien jullie zonnepanelen? Of andere duurzaamheidsmaatregelen?

We kiezen voor een duurzaam energiegebruik. We werken met een BEO-veld (BodemEnergie Opslag)* voor de aanmaak van warm water, verwarming en koeling. De daken worden voorzien van zonnepanelen om elektrische stroom op te wekken. De ondergrondse parking is voorzien om uitgerust te worden met elektrische laadpalen. We werken met een collectief systeem omdat dit enerzijds de efficiëntie van het energiesysteem verhoogd en anderzijds de kosten voor de afnemer verlaagd. 

 * In een Bodemenergie Opslag (BEO)-veld halen we energie uit de bodem om gebouwen te koelen of te verwarmen (Geothermie).  

Wat gebeurt er met het bemalingswater van de ondergrondse garage?

Het grondwater zit vrij diep waardoor slechts een beperkte bemaling noodzakelijk is. Omwille van de aanwezigheid van enkele vervuilde sites in de omgeving mag het water niet terug in de bodem geïnjecteerd worden. Het opgepompte grondwater wordt opgeslagen en ter beschikking gesteld van de groendienst. 

 

Hoe zorgen jullie dat het bestaande groen geconserveerd wordt (tijdens de werken)?

Er werd een studie uitgevoerd om het effect van de bouwwerken op het bestaand groen in kaart te brengen. Die studie, het boombeschermingsplan, beschrijft een aantal maatregelen die de aannemer moet nemen om het te behouden groen te beschermen tijdens de werken en de overlevingskans van de bomen te maximaliseren. 

De bomen zullen tijdens het bouwproces gemonitord worden door het studiebureau dat het boombeschermingsplan opstelde. 

 

Hoeveel bomen worden er gerooid? Hoeveel bomen planten we aan?

Er worden 8 niet-waardevolle bomen gerooid. Dat zijn zowel dode bomen, als bomen zonder landschappelijke- of natuurwaarde. We elimineren dus de bomen die een ongewenste concurrentie vormen voor andere waardevolle bomen die we wensen te behouden. 

Er worden 11 matig-waardevolle bomen gerooid. Dat zijn bomen die gerooid moeten worden omwille van het project, of die weinig kans tot overleven hebben na realisatie van het project. 

Er blijven 22 bomen behouden. Dat zijn voornamelijk de bomen die grenzen aan de tuinen van de woningen aan de Ergo-De Waellaan. Dat betreft een combinatie van matig waardevolle en waardevolle bomen die samen een groene buffer vormen tussen de bestaande tuinen en het nieuwe project. Ook het struikgewas in deze zone blijft behouden. 

 Er worden 52 nieuwe bomen voorzien. Dit is een combinatie van 9 verschillende boomsoorten en bestaat zowel uit hoogstammige als meerstammige bomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het project.

Zit je nog met vragen? neem gerust contact op met ons via:

E. morkhoven@odebrecht.be